בס״ד

נפלאות מהר״ל

זה ספר

נפלאות מהר״ל

בו יסופר האותות והמופתים והנפלאות מאת מרן ורבן של כל בני הגולה הצדיק והקדוש גאון הגאונים נזר ישראל ועטרת ישועתו ומלאה הארץ צדקתו וגדולתו הנקרא

מהר״ל מפראג זצוקלה״ה

אשר הפליא לעשות גדולות ונוראות על ידי

הגולם

אשר ברא בכח חכמת הקבלה להלחם נגד עלילת דם, אשר נפרצה בימיו ולברר האמת לעין כל כי נקיים ישראל מקלון הזה:

הספר הזה נכתב על ידי הגאון הגדול כו׳ וכו׳ מוהר״י כ״ץ זצ״ל, חתנא דבי נשיאה של מהר״ל. והיה ספון בהביבליאָטיקה הגדולה דעיר מיץ. ואחרי חורבנה עוד לפני מאה שנה שנשדדה במלחמה, נפלו הרבה ספרים עתיקים וכתבי יד בידי עשירי העיר. והרבה יגעתי ועמלתי עד שמצאה ידי להשיג העתקה הזאת. כאשר יראה הקורא בההקדמה:

יצא לאור על ידי הרב וכו׳ רבי יודל ראָזענבערג דומ״ץ בעיר ווארשא. בהוצאת המו״ס ר׳ אהרן ציילינגאלד בווארשא נאלעווקי 32

פיעטרקוב

בדפוס החדש המשובח של ר׳ חנוך העניך פאלמאן נ״י

שנת תרס״ט לפ״ק


Сефер Нифлуосъ Магаралъ

т. е. Гисторїя Раввина Магарала

Тип. Эноха Фолъманъ г. Петроковъ 1909 г.

PRINTED IN POLAND
אין פרושים.

לפרש

כדי לפרש צריך להתחבר.